Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας
TEI of Athens eJournals

Ηλεκτρονικά Περιοδικά ΤΕΙ Αθήνας

Η παρούσα υπηρεσία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών επιστημονικών δημοσιεύσεων που επιτρέπει την διαλειτουργικότητα με ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοιχτής πρόσβασης. Δίνει τη δυνατότητα στο ακαδημαϊκό προσωπικό του ΤΕΙ Αθήνας, που πρόκειται να εκδώσει κάποια επιστημονική αρθρογραφία, μονογραφία ή να ανακοινώσει κάποιο συνέδριο στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, την άμεση και γρήγορη ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού. Όλη η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τη νέα τάση ανοικτών εκδόσεων, οι οποίες εξασφαλίζουν την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη παρουσίαση των επιστημονικών ιδεών και επιτευγμάτων και τη διάδοσή τους σε μεγαλύτερη κλίμακα αναγνωστικού κοινού.

Τεχνολογικά Χρονικά

Τα "Τεχνολογικά Χρονικά" είναι η τριμηνιαία ενημερωτική έκδοση του ΤΕΙ Αθήνας από το 2005

Το Βήμα του Ασκληπιού

Τριμηνιαία έκδοση του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας

Το e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας δημοσιεύει επιστημονικά άρθρα στα γνωστικά αντικείμενα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Νοσηλευτική

Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.) από το έτος 1962

Διοίκηση και Οικονομία

Journal of Integrated Information Management

Επιστημονικό Περιοδικό Μαιών-Μαιευτών Ελλάδος - ΕΛΕΥΘΩ

Πρακτικά Ελληνικής Εταιρείας Επούλωσης Τραυμάτων και Ελκών

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.