ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
TEI of Athens eJournals

Καλώς ήρθατε στο περιοδικό «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» το επίσημο επιστημονικό́ νοσηλευτικό́ περιοδικό́, που εκδίδεται από́ τον Εθνικό́ Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.). Το Περιοδικό́ εκδίδεται ανα τρίμηνο και απευθύνεται σε νοσηλευτές -καλύπτοντας όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες- καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματία υγείας.

Αρχείο Τευχών
Εικόνα Αρχικής Σελίδας Περιοδικού
ISSN: 1105-6843

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.