Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού και Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός - Προγραμματισμός.

Στέλιος Βαρβαρέσος

Περίληψη


Η πορούσο δημοσίευση έχει ως θέμσ την ανάλυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την ενσωμάτωση τους στον εκπαιδευτικό σχεδίασμά και προγραμματισμό ενός τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ).
Η προσέγγιση του θέματος πραγματοποιείται μέσω της ανάλυσης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, των πολιτικών της αειφόρου τουριστικής
ανάπτυξης και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, εφόσον το κέντρο βάρους αφορά τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και την διατήρηση των κοινωνικό-πολιτιστικών πόρων του τόπου υποδοχής των τουριστών.
Η σημαντικότητα των παραπάνω στην διαφοροποίηση του προτύπου του μαζικού τουρισμού, προϋποθέτει και επιβάλλει ταυτόχρονα την ενσωμάτωση του εναλλακτικού αυτού προτύπου στα γνωστικά αντικείμενα ή και τις κατευθύνσεις των τμημάτων ΔΤΕ.
0 στόχος της παρούσας δημοσίευσης είναι να υπογραμμίσει ην αναγκαιότητα για εκπαιδευτικό στρατηγικό σχεδίασμά και προγραμματισμό, και τον καθορισμό των εναλλακτικών στόχων.


Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/me.v4i0.180

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.