Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Ικανοποίηση από την υγειονομική περίθαλψη στην παιδιατρική κλινική γενικού νοσοκομείου Αττικής-Ελλάδα

Panagiota Giannakopoulou, Ioannis Drikos, Alexandra Skitsou, Elpiniki Biskanaki, Olympia Konstantakopoulou, George Charalambous

Περίληψη


Εισαγωγή: Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, το ενδιαφέρον των επαγγελματιών υγείας στρέφεται ολοένα και περισσότερο στην ικανοποίηση των ασθενών από την παρεχόμενη φροντίδας υγείας. Σκοπός: Ο σκοπός είναι να εκτιμηθεί η ικανοποίηση των γονέων με τις υπηρεσίες / συνθήκες των παιδιών που νοσηλεύονται σε ένα Γενικό Νοσοκομείο που παρέχει υπηρεσίες υγείας στο νομό Αττικής. Μέθοδος-Δείγμα: Το δείγμα αποτελείται από 100 συνοδούς παιδιών που νοσηλεύτηκαν κατά την περίοδο Ιούνιος-Νοέμβριος 2017. Ακολουθήθηκε δειγματοληψία χωρίς πιθανότητα. Για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Για τη στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0. Αποτελέσματα: Το μέσο ποσοστό αξιολόγησης του νοσοκομείου ήταν 8,02. Όσον αφορά στις ιατρικές υπηρεσίες (ευγένεια, προσεκτική ακρόαση, εξήγηση και ενημέρωση), οι γονείς εξέφρασαν ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ικανοποίησης, κατά μέσο όρο 83,7%. Η μέση βαθμολογία του ιατρικού προσωπικού ήταν 3,27 (τυπική απόκλιση 0,54, διάμεσος 3,5, ελάχιστη 1,75 και μέγιστη 3,75) και η μέση βαθμολογία του νοσηλευτικού προσωπικού ήταν 3,13 (τυπική απόκλιση 0,84, διάμεσος 3, ελάχιστη 1 και μέγιστη 4). Οι συνοδοί που βίωσαν μεγάλους χρόνους αναμονής στα επείγοντα μέχρι την εξέταση, βαθμολόγησαν με χαμηλότερη βαθμολογία το νοσηλευτικό προσωπικό (p = 0,037) και το νοσοκομείο στο σύνολό του (p = 0,002). Άλλες παράμετροι που αναλύθηκαν περιελάμβαναν ταχύτητα έκδοσης εισιτηρίων, καθαριότητα δωματίου, χρόνο αναμονής για ιατρικές εξετάσεις στα επείγοντα, απομόνωση του παιδιού κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης, ώστε να μην το βλέπουν ή το ακούν άτομα που δεν πρέπει, ευγένεια διοικητικού προσωπικού με ικανοποίηση 68%, 91%, 59%, 75%, 62% αντίστοιχα. Συμπεράσματα: Η έρευνα απεφάνθη ότι η ικανοποίηση των υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης ήταν ικανοποιητική, ωστόσο απαιτείται βελτίωση. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν αδυναμίες στη μακρά αναμονή στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών των παιδιατρικών σθενών.

Λέξεις κλειδιά


Παιδιατρικοί ασθενείς, νοσοκομειακές υπηρεσίες, νοσοκομειακές συνθήκες, ικανοποίηση, ποιότητα

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.