Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εργατικά ατυχήματα: Προαγωγή ασφάλειας και υγείας στο Νοσοκομειακό Φαρμακείο

Elpiniki Biskanaki

Περίληψη


Το κόστος των εργατικών ατυχημάτων μεταφράζεται τόσο σε οικονομικούς όσο και σε μη χρηματικούς όρους. Ως εργατικό ατύχημα θεωρείται η πρόκληση κάθε σωματικής βλάβης εργαζομένου από βίαιο ή απροσδόκητο συμβάν κατά τη διάρκεια της εργασίας ή εξαιτίας αυτής. Οι παράγοντες πρόκλησης των ατυχημάτων στην εργασία σχετίζονται με τον υλικο-τεχνικό εξοπλισμό, το εργασιακό περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα. Σε υγειονομικό περιβάλλον, αυτοί κατηγοριοποιούνται περεταίρω ως φυσικοί, χημικοί, βιολογικοί, εργονομικοί και ψυχο-κοινωνικο-οικονομικοί. Στο πλαίσιο του νοσοκομειακού φαρμακείου ένα επιθυμητό σχέδιο δράσης για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων επικεντρώνεται κυρίως στο λειτουργικό εργασιακό περιβάλλον με τον άρτιο και σύμφωνα με τις προδιαγραφές εξοπλισμό, τησυνεχή εκπαίδευση των εμπλεκομένων, τη διαφοροποιημένη διαχείριση αποβλήτων και την εκ περιτροπής ανάθεση των αρμοδιοτήτων για την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας κατά την επαναλαμβανόμενη εργασία. Η προσπάθεια εφαρμογής προγραμμάτων προαγωγής της ασφάλειας και υγείας στον χώρο εργασίας στοχεύει πάντα και πρωτίστως στην επίτευξη μεγίστης παραγωγικότητας του εργατικού δυναμικού. Το δε σχέδιο δράσης επικεντρώνεται στην προσαρμογή της εργασίας στις δυνατότητες του προσωπικού μέσα από τον έλεγχο της καταλληλότητάς του, ενώ απαιτεί κάθε φορά συστηματική μελέτη και μεθοδικότητα, προκειμένου να οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα.

Λέξεις κλειδιά


Εργατικό ατύχημα, ασφάλεια, νοσοκομειακό φαρμακείο

Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.