Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Αξιολόγηση του Πόνου σε Διασωληνωμένα Παιδιά κατά τη Διενέργεια Βρογχοαναρρόφησης

Φραγκούλα Ευστρατίου, Χρυσάνθη Μπακούλα Τζουμάκα, Ελένη Ευαγγέλου, Ιωάννης Κουτελέκος, Δημήτριος Κουκουλάρης, Ελένη Κυρίτση-Κουκουλάρη

Περίληψη


Τα βαρέως πάσχοντα παιδιά, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, υπόκεινται σε επώδυνες νοσηλευτικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η βρογχοαναρρόφηση. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αξιολόγηση του πόνου διασωληνωμένων παιδιών κατά τη διενέργεια βρογχοαναρρόφησης. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 58 διασωληνωμένα παιδιά που νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ παίδων και εκτιμήθηκαν ευρήματα από 282 βρογχοαναρροφήσεις. Η εκτίμηση του πόνου έγινε με τη χρήση των κλιμάκων Comfort behavioral scale, VASobs scale και Hartwig scale. Η στατιστική ανάλυση έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 18.0. και την εφαρμογή των στατιστικών δοκιμασιών Οne-way Anova, t-test και Pearson correlation. Αποτελέσματα: Από τη στατιστική ανάλυση δεν βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην ένταση του πόνου σε σχέση με το φύλο, p>0,05, αλλά σε σχέση με την ηλικία βρέθηκε ότι τα μικρότερα του ενός έτους παιδιά πονούν περισσότερο, σύμφωνα με την κλίμακα Comfort b, και στις τρεις μετρήσεις p<0,001, p=0,023, p=0,001, αντίστοιχα και στην πρώτη μέτρηση της κλίμακας VASobs, p=0,007, όπως και τα παιδιά ανεξαρτήτως ηλικίας που είναι διασωληνωμένα για 10 ή περισσότερες ημέρες, p<0,001, p=0,003, p<0,001, p=0,007, αντίστοιχα και στις τέσσερεις μετρήσεις της κλίμακας Comfort b. Το ίδιο αποτέλεσμα παρατηρείται και στα παιδιά που το νόσημά τους δεν συνδέεται με πόνο, p<0,001 και p=0,004, για την 1η και 3η μέτρηση της Comfort b και p=0,010 για την κλίμακα Hartwig. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογίατων τριών κλιμάκων σε σχέση με τη διάρκεια της βρογχοαναρρόφησης, p>0,05. Συμπεράσματα: Η βρογχοαναρρόφηση, αποτελεί μια επώδυνη διαδικασία για τα διασωληνωμένα παιδιά και η ένταση του πόνου επηρεάζεται από την ηλικία, τον χρόνο διασωλήνωσης, το είδος του νοσήματος και άλλους κλινικούς παράγοντες.

Λέξεις κλειδιά


Πόνος, αξιολόγηση, διασωληνωμένα παιδιά, βρογχοαναρρόφηση

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v55i3.3281

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.