Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας στεφανιαίας παράκαμψης χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας σε σχέση με την κλασική μέθοδο

Αικατερίνη Καστανιώτη, Γεώργιος Σταυρίδης, Κυριάκος Κιουλάφας, Παναγιώτης Μπαλτόπουλος, Γρηγόριος Χονδροκούκης, Ιωάννης Γουδεβένος

Περίληψη


Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση κόστους- αποτελεσματικότητας της στεφανιαίας παράκαμψης, χωρίς τη χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας (OPCAB) σε σχέση με τη συμβατική μέθοδο (CABG). Υλικό - Μέθοδος: Μελετήθηκαν 42 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε CABG και 60 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε OPCAB. Οι παράγοντες κινδύνου δεν διέφεραν στατισπκώς σημαντικά στις δύο ομάδες. Εγινε οικονομική αποτίμηση του νοσοκομειακού κόστους, και αξιολογήθηκαν ως δείκτες αποτελεσμα- τικότητας οι μετεγχειρητικές επιπλοκής, η θνητότητα και η ποιότητα ζωής των ασθενών. Οι ασθενείς παρακολουθή- θηκαν για ένα έτος μετά την επέμβαση.
Αποτελέσματα: Το μέσο κόστος ανά ασθενή που υποβλήθηκε σε CABG ήταν 9.872 ±1.299€, ενώ για την OPCAB μέθοδο ήταν 6.515±926 (ρ<0,0001) με μέση διάρκεια νοσηλείας που διέφερε στατισπκώς σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (6,58 ±1,04 ημέρες για τη CABG έναντι 4,93 ±0,93 ημέρες για την OPCAB μέθοδο, ρ< 0.0001). Η OPCAB μέθοδος παρουσίασε μικρότερο ποσοστά άμεσων μετεγχειρητικών επιπλοκών (CABG 47,6% έναντι OPCAB 18,3%, ρ=0,0001), ενώ η ενδονοσοκομειακή θνητότητα δεν διέφερε μεταξύ των δύο παρεμβάσεων (CABG 2.4% έναντι OPCAB 2%, p=NS). Η ετήσια παρακολούθηση των ασθενών έδειξε σχεδόν ίση αποτελεσματικότητα για τις δύο παρεμβάσεις, ενώ το ποσοστά επιβίωσης δεν διέφερε μεταξύ των δύο πληθυσμών (CABG 95,5% έναντι OPCAB 96,5%. p=NS). Συμπεράσματα: Η στεφανιαία παράκαμψη χωρίς τη χρήση της εξωσωματι- κής κυκλοφορίας αποτελεί μια ασφαλή χειρουργική μέθοδο για τη θεραπεία της στεφανιαίας νόσου, αφού διατηρεί τα πλεονεκτήματα της κλασικής μεθόδου όσον αφορά στην επιβίωση και την απουσία συμπτωμάτων, αλλά φαίνεται να περιορίζει τη δέσμευση των υγειονομικών πόρων και να μειώνει το κόστος νοσηλείας έναντι της κλασικής μεθόδου


Λέξεις κλειδιά


στεφανιαία παράκαμψη, πάλλουσα καρδιά, κόστος, αποτελεσματικότητα, ποιότητα ζωής

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v43i3.2143

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.