Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Η Επίδραση της Τηλεφωνικής Παρακολούθησης από Νοσηλευτές στην Έκβαση Ασθενών με Καρδιακή Ανεπάρκεια

Ανδρέας Πρωτοπαπάς, Αικατερίνη Λαμπρινού

Περίληψη


Η µείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκοµείο είναι δυνατή µε την έγκαιρη διάγνωση της κλινικής επιδείνωσης των ασθενών µε καρδιακή ανεπάρκεια από εξειδικευµένο Νοσηλευτή, µέσω της τηλεφωνικής παρακολούθησης. Σηµεία και συµπτώµατα κλινικής επιδείνωσης µπορούν να αναγνωριστούν 8-12 ηµέρες πριν από την εισαγωγή των ατόµων στο νοσοκοµείο. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης της τηλεφωνικής παρέµβασης/παρακολούθησης από νοσηλευτές σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια, όσον αφορά στην ποιότητα ζωής, τις επανεισαγωγές και τη συµπεριφορά αυτοφροντίδας σε τυχαιοποιηµένες µελέτες. Yλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση των άρθρων έγινε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων Medline, Science Direct και Cochrane Library. Στις βάσεις δεδοµένων Medline και Cochrane Library χρησιµοποιήθηκε ο συνδυασµός των λέξεων ευρετηριασµού: “telephone’’, “telephone intervention’’, “telephone follow up”, “heart failure’’, “nurse’’, ενώ στη βάση δεδοµένων Science Direct χρησιµοποιήθηκε η επιλογή advanced search και οι λέξεις κλειδιά: “telephone’’, “heart failure’’, “nurse’’. Αποτελέσµατα: Από την αναζήτηση της βιβλιογραφίας, 9 µελέτες πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής της ανασκόπησης. Από την ανάλυση των 9 µελετών, οι 4 µελέτες βρήκαν θετική έκβαση µε µείωση των επανεισαγωγών στο νοσοκοµείο, 3 µελέτες βρήκαν βελτίωση της ποιότητας ζωής και 2 µελέτες βρήκαν βελτίωση της συµπεριφοράς αυτοφροντίδας και της αυτοδιαχείρισης. Συµπεράσµατα: Η συλλογή των δεδοµένων και η αξιολογήση της κλινικής τους κατάστασης µέσω τηλεπικοινωνίας κερδίζει έδαφος ως µια παρέµβαση που συµβάλλει στον εντοπισµό διαταραχών, πριν προκληθεί απορρύθµιση της καρδιακής ανεπάρκειας και εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκοµείο. Παρ’ όλα αυτά χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση και µελέτες µε συγκρίσιµες παρεµβάσεις και εκβάσεις για την εξαγωγή πιο ασφαλών συµπερασµάτων

Λέξεις κλειδιά


καρδιακή ανεπάρκεια νοσηλευτής τηλεφωνική παρακολούθηση τηλεφωνική παρέµβαση τηλέφωνο

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v53i1.1347

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.