Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Παράγοντες Κινδύνου Νοσηλευτικών Φαρμακευτικών Λαθών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Δημήτριος Μήτσης, Μάρθα Κελέση

Περίληψη


Τα λάθη στη χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής αποτελούν τους συνηθέστερους τύπους νοσηλευτικών λαθών. Σκοπός: Στην παρούσα µελέτη διερευνήθηκαν κοινωνικοδηµογραφικοί, κλινικοί, διοικητικοί αλλά και οργανωτικοί παράγοντες κινδύνου εµφάνισης νοσηλευτικών λαθών σε ΜΕΘ. Υλικό και Μέθοδος: Πραγµατοποιήθηκε µία συγχρονική µελέτη. Το δείγµα αποτέλεσαν 176 νοσηλευτές, που εργάζονται σε ΜΕΘ 11 νοσοκοµείων της Αττικής. Η συλλογή των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση ανώνυµου δοµηµένου ερωτηµατολογίου. Για την πραγµατοποίσηση των στατιστικών ελέγχων χρησιµοποιήθηκαν το κριτήριο ετερογένειας Χ2 του Pirson και ο συντελεστής συσχέτισης του Spearman. Η στατιστική ανάλυση πραγµατοποιήθηκε µε το λογισµικό SPSS 17. Αποτελέσµατα: To 91,5% των νοσηλευτών έχουν υποπέσει σε φαρµακευτικά λάθη, µε συχνότερα τη λανθασµένη δόση (34,7%) και τη λανθασµένη ώρα χορήγησης (32,4%). Η ηλικία συσχετιζόνταν αρνητικά µε τη συχνότητα νοσηλευτικών λαθών (r=-0,14, p= 0,06), ενώ όλοι οι άντρες δήλωσαν πως έχουν κάνει τουλάχιστον ένα λάθος στη χορήγηση των φαρµάκων (p<0,001). Σηµαντικός παράγοντας για την εµφάνιση λαθών αναδείχτηκε η απόσπαση της προσοχής των νοσηλευτών (76,7%). Συµπεράσµατα: Τα νοσηλευτικά λάθη αποτελούν µία πραγµατικότητα για τα ελληνικά νοσοκοµεία, µε κυριότερους αιτιολογικούς παράγοντες την ηλικία και το φύλο

Λέξεις κλειδιά


µονάδες εντατικής θεραπείας. νοσηλευτές παράγοντες κινδύνου φαρµακευτικό λάθος

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v53i1.1344

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.