Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Ανοικτή Πρόσβαση Ανοικτή Πρόσβαση  Περιορισμένη Πρόσβαση Συνδρομητική Πρόσβαση

Eπαγγελματικοί κίνδυνοι στο νοσοκομείο: Ανασκόπηση των ελληνικών ερευνών

Παναγιώτα Κοπανιτσάνου, Παναγιώτα Σουρτζή

Περίληψη


Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία εκτίθενται σε επαγγελματικούς κινδύνους με παρόμοιο τρόπο με τους εργαζόμενους σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό χώρο. Εξαιτίας της επικινδυνότητας αυτών των παραγόντων για το προσωπικό φροντίδας υγείας, η διεθνής βιβλιογραφία είναι εκτεταμένη. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η ύπαρξη ελληνικών ερευνών αναφορικά με τους παράγοντες κινδύνου για την υγεία των εργαζομένων στα ελληνικά νοσοκομεία και η σύγκριση των ευρημάτων με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας. Για τον προσδιορισμό των παραπάνω πραγματοποιήθηκε μελέτη της ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και επιστημονικά περιοδικά. Έγινε καταγραφή και ομαδοποίηση των ευρημάτων ανά ομάδα φυσικών, χημικών, βιολογικών, εργονομικών και ψυχοκοινωνικών–παραγόντων κινδύνου. Παρατηρήθηκαν αρκετές ελλείψεις στην ελληνική βιβλιογραφία, κυρίως σε ό,τι αφορά φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου. Οι ελλείψεις οφείλονται κατά κύριο λόγο στην απουσία οργανωμένων υπηρεσιών Υγιεινής της Εργασίας στο χώρο της υγείας. Σε μεγαλύτερο βαθμό έχουν διερευνηθεί οι συνέπειες της εργασίας στο μυοσκελετικό σύστημα και η επαγγελματική εξουθένωση. Στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί υψηλά ποσοστά οσφυαλγίας, επαγγελματικής εξουθένωσης και τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα στους επαγγελματίες υγείας. Το κυκλικό ωράριο, τα υψηλά επίπεδα θορύβου και τα επεισόδια βίας αποτελούν επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι όμως έχουν μελετηθεί αποσπασματικά. Στην πλειοψηφία τους τα ευρήματα των ελληνικών ερευνών συμφωνούν με τα αντίστοιχα της διεθνούς βιβλιογραφίας, η οποία εμφανίζεται περισσότερο πλήρης

Λέξεις κλειδιά


αντινεοπλασματική θεραπεία ευεξία καρκίνος πνεύμονα καταπόνηση ποιότητα ζωής

Πλήρες Κείμενο: PDF

DOI: 10.18780/hjn.v46i1.1059

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.