Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Εκδότης

Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό́ νοσηλευτικό́ περιοδικό́, που εκδίδεται από́ τον Εθνικό́ Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χορηγοί

Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» υποστηρίζεται από́ τον Εθνικό́ Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.