Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals
Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό́ νοσηλευτικό́ περιοδικό́, που εκδίδεται από́ τον Εθνικό́ Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.) από́ το έτος 1962. Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από́ την ελληνική́ βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008), EBSCO (2009) και SCOPUS (2010).

Η παρούσα εφαρμογή αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 2 "Υπηρεσία ηλεκτρονικών εκδόσεων" της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Αθήνας" και χρηματοδοτήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΕΣΠΑ 2007-2013.