Λογότυπο Κεφαλίδας Σελίδας
TEI of Athens eJournals

Βιβλιογραφική ανασκόπηση μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του νεογνικού πόνου

Βασιλική Σούλια, Μαρία Ηλιάδου

Περίληψη


Εισαγωγή:Η δυσκολία ανακούφισης του νεογνικού πόνου και η ανεπαρκής πρόληψη, διάγνωση και ανακούφιση του νεογνικού πόνου που είναι ακόμα εδραιωμένες, εγείρουν την ανάγκη εύρεσης και εφαρμογής μεθόδων που δρουν αναλγητικά με μη επεμβατικό και μη φαρμακολογικό τρόπο.

Σκοπός:Σκοπός της εργασίας ήταν να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των μη φαρμακολογικών μεθόδων ανακούφισης των νεογνών που βιώνουν τον πόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους στις ΜΕΝΝ και να  προταθούν οι καταλληλότερες.

Μέθοδος:Πραγματοποιήθηκε κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις MEDLINE και HEALLINK και στη μηχανή αναζήτησης GOOGLE SCHOLAR. Στην ανασκόπηση περιλήφθηκαν μόνο πρωτογενείς κλινικές μελέτες με δείγμα νεογνών από 0 έως 30 ημερών και αποκλείσθηκαν οι βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις. 

Αποτελέσματα:Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι ο μητρικός θηλασμός, ο μη διατροφικός θηλασμός, τα γλυκά διαλύματα και η μέθοδος kangaroo συμβάλλουν στην αναλγησία από τον νεογνικό πόνο και σε μερικές από αυτές τις μεθόδους με μεγάλη και σταθερή μείωση του πόνου. Όσον αφορά στις θεραπείες όπως η στάση του σώματος, η οικεία μουσική, το οικείο οσφρητικό ερέθισμα, ο βελονισμός, η υδροθεραπεία και η μάλαξη φαίνεται ότι επίσης συμβάλλουν στην ανακούφιση του νεογνικού πόνου. Επιπροσθέτως, αυτό το είδος των θεραπειών εφαρμόζονται άμεσα και με οικονομικό τρόπο εκτός από τον βελονισμό όπου απαιτείται ειδική τεχνογνωσία.

Συμπεράσματα:Οι υπάρχουσες μη φαρμακολογικές μέθοδοι ανακούφισης παίζουν σπουδαίο ρόλο στην διαχείριση του νεογνικού πόνου. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποτελούν μια πρόταση για την αντιμετώπιση του μη λεκτικού νεογνικού πόνου, ο οποίος προκαλεί σοβαρές επιπλοκές στη μετέπειτα ζωή των νεογνών.


Λέξεις κλειδιά


διαχείριση νεογνικού πόνου, μη φαρμακευτική, μη επεμβατική

Αναφορές


Als H, Brazelton TB. (1981). A new modell of assessing the behavioral organization in preterm and fulltterm infants: two case studies. J Am Acad Child Psychiatry, 20(2):239-263.

Ambuel B, Hamlett KW, Marx CM, Blumer JL. (1992). Assessing distress in pediatric intensive care environments: the COMFORT scale. J PediatrPsychol, 17(1):95-109.

Anand KJS, Craig KD.(1996). New perspectives on the definition of pain. Pain, 67(1):3-6; discussion 209-211.

Axelin A, Salanterä S, Kirjavainen J, Lehtonen L. (2009). Oral glucose and parental holding preferable to opioid in pain management in preterm infants. Clin J Pain. Feb, 25(2):138-45.

Blauer T, Gerstmann D. (1998). A simultaneous comparison of three neonatal pain scales during common NICU procedures. Clin J Pain, 14(1):39-47.

Bo LK, Callaghan P. (2000). Soothing pain-elicited distress in Chinese neonates.Pediatrics. Apr, 105(4):E49.

Boyle EM, FreerY, KhanOrakzaiZ, WatkinsonM, WrightE, AinsworthJRMcIntoshN. (2006). Sucrose and non-nutritive sucking for the relief of pain in screening for retinopathy of prematurity: a randomised controlled trial. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. May, 91(3):F166-8.

Brazelton TB. (1978), The Brazelton Neonatal Behavior Assessment Scale: indroduction. Monogr Soc Res Child Dev, 43(5-6):1-13.

Chermont AG, FalcãoLF, deSouzaSilvaEH, deCássiaXavierBaldaR, GuinsburgR.(2009). Skin-to-skin contact and/or oral 25% dextrose for procedural pain relief for term newborninfants.Pediatrics. Dec 124(6):e1101-7.

Cignacco E1, Hamers J, van Lingen RA, Stoffel L, Büchi S, Müller R, Schütz N, Zimmermann L, Nelle M. (2009). Neonatal procedural pain exposure and pain management in ventilated preterm infants during the first 14 days of life. Swiss Med Wkly. Apr 18, 139(15-16):226-32.

Cignacco EL, Sellam G, Stoffel L, Gerull R, Nelle M, Anand KJ, Engberg S. (2012). Oral sucrose and "facilitated tucking" for repeated pain relief in preterms: a randomized controlled trial. Pediatrics. Feb, 129(2):299-308.

Craig KD, McMahon RJ, Morison JD, Zaskow C. (1984). Developmental changes in infant pain expression during immunization injections. Soc Sci Med, 19(12):1331-1337.

Ecevit A, Ince DA, Tarcan A, Cabioglu MT, Kurt A. (2011). Acupuncture in preterm babies during minor painful procedures. J Tradit Chin Med. Dec, 31(4):308-10.

Efe E, Savaşer S. (2007). The effect of two different methods used during peripheral venous blood collection on pain reduction in neonates. Agri. Apr, 9(2):49-56.

Efe E1, Ozer ZC. (2007). The use of breast-feeding for pain relief during neonatal immunization injections. Appl Nurs Res. Feb, 20(1):10-6.

Eriksson J, Jablonski A, Persson AK, Hao JX, Kouya PF, Wiesenfeld-Hallin Z, Xu XJ, Fried K. (2005). Behavioral changes and trigeminal ganglion sodium channel regulation in an orofacial neuropathic pain model. Pain, 119(1-3):82-94.

Fitzgerald M., Beggs S. (2001). The Neurobiology of Pain: Developmental Aspects. Neuroscientist, 7; 246-257.

Friendrichs JB, Young S, Gallagher D, Keller C, Kimura RE. (1995). Where does it hurt?An interdisciplinary approach to improving the quality of pain assessment and management in the neonatal intensive care unit. Nurs Clin North Am, 30(1):143-159.

Goubet N, Strasbaugh K, Chesney J. (2007). Familiarity breeds content? Soothing effect of a familiar odor on full-term newborns. JDevBehavPediatr. Jun, 28(3):189-94.

Grunau RV, Craig KD. (1987). Pain expression in neonates: facial action and cry. Pain, 28(3):395- 410.

Grunau RV, Johnston CC, Craig KD. (1990). Neonatal facial and cry responses to invasive and non-invasive procedures. Pain, 42(3):295-305.

Harrop JE. (2007). Management of pain in childhood. Arch Dis Child EducPract Ed, 92(4):ep101-108.

Högberg U, Hakansson S, Serenius F, Holmgren PA. (2006). Extremely preterm cesarean delivery: a clinical study. ActaObstetGynecolScand, 85(12):1442-1447.

Hosti L, Grunau RE, Oblander TF, Osiovich H. (2008). Is it painful or not? Discriminant validity of the behavioral Indicators of Infant Pain (BIPP) scale. Clin J Pain, 24(1):83-8.

International Association for the Study of Pain SoT. (1979). Pain terms: a list with definitions and notes on usage. Recommended by the IASP Subcommittee on Taxonomy.Pain, 6(3):249-252.

Jain S, Kumar P, McMillan DD. (2006). Prior leg massage decreases pain responses to heel stick in preterm babies. J Paediatr Child Health. Sep, 42(9):505-8.

Johnston CC, Campbell-Yeo M, Filion F. (2011). Paternal vs maternal kangaroo care for procedural pain in preterm neonates: a randomized crossover trial. Arch PediatrAdolesc Med. Sep 165(9):792-6.

Johnston CC, Filion F, Campbell-Yeo M, Goulet C, Bell L, McNaughton K, Byron J, Aita M, Finley GA, Walker CD. (2008). Kangaroo mother care diminishes pain from heel lance in very preterm neonates: a crossover trial. Pediatr. Apr 24;8:13.

Krechel SW, Bildner J. (1995). CRIES: a new neonatal postoperative pain measurement score—initial testing of validity and reliability. PaediatrAnaesth, 5:53–61

Lawrence J, Alcock D, McGrath P, Kay J, MacMurray SB, Dulberg C. (1993). The development of a tool to assess neonatal pain.NeonatalNetw, 12(6):59-66.

Liaw JJ, Yang L, Katherine Wang KW, Chen CM, Chang YC, Yin T. (2012). Non-nutritive sucking and facilitated tucking relieve preterm infant pain during heel-stick procedures: a prospective, randomised controlled crossover trial. Int J Nurs Stud. Mar, 49(3):300-9.

Lindam A. Graviditet, FörlossningarochNyfödda Barn, Socialstyrelsens (1973-2006). Birth register. In: SHosjukdommar

Merskey H. (1991). The definition of Pain.Eur J Psychiatry, 6:153-159.

Rattaz C, Goubet N, Bullinger A. (2005). The calming effect of a familiar odor on full-term newborns.J Dev BehavPediatr. Apr, 26(2):86-92.

Sahoo JP, Rao S, Nesargi S, Ranjit T, Ashok C, Bhat S. (2013).Expressed breast milk vs 25% dextrose in procedural pain in neonates, a double blind randomized controlled trial. Indian Pediatr Feb, 50(2):203-7.

Serenius F, Ewald U, Farooqi A, Holmgren PA, Hakansson S, Sedin G. (2004). Short-term outcome after active perinatal management at 23-25 weeks of gestation.A study from two Swedish perinatal centres. Part 3: neonatal morbidity. ActaPaediatr, 93(8):1090-1097.

Simonse E, Mulder PG, van Beek RH. (2012). Analgesic effect of breast milk versus sucrose for analgesia during heel lance in late preterm infants.Pediatrics. Apr, 129(4):657-63.

Sparshott M. (1995). Assessing the behaviour of the newborn infant.PaediatrNurs, 7(7):14-16, 36.

Sparshott MM. (1996). The development of a clinical distress scale for ventilated newborn infants: Identification of pain and distress based on validated behavioural scores. Journal of Neonatal Nursing 2(2): 5–11.

Stevens B Johnston C, Franck L, Petryshen P, Jack A, Foster G. (1999).The efficacy of development sensitive interventions and sucrose for relieving procedural pain in very low birth weight neonates.Nurs Res, 48(1):35-43

Stevens B Johnston C, Petryshen P, Taddio A. (1996). Premature Infant Pain Profile: development and initial validation. Clin J Pain, 12(1): 13-22.

Taylor BJ, Robbins JM, Gold JI, Logsdon TR, Bird TM, Anand KJ. (2006). Assessing postoperative pain in neonates: a multicenter observational study. Pediatrics, 118(4):e992-1000.

Vignochi CM, Teixeira PP, Nader SS. (2010). Effect of aquatic physical therapy on pain and state of sleep and wakefulness among stable preterm newborns in neonatal intensive care units.Rev Bras Fisioter. May-Jun, 14(3):214-20.


Πλήρες Κείμενο: PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.